Over ons privacybeleid

Beste lezer,

Privacy is belangrijk. Het zou niet in ons opkomen om je gegevens aan derden te verstrekken. We verwerken alleen gegevens die wij nodig hebben om bestellingen te verwerken en wanneer mensen de nieuwsbrief willen ontvangen. We gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld.
Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van SchotseHooglanders.nl.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 14/06/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over je door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij gegevens opslaan en hoe wij gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met Ymkje. Je vindt de contactgegevens bij ‘contact’ op onze website, of aan het einde van ons privacybeleid.

Welke gegevens verzamelen we?

De gegevens die we verzamelen zijn:
Optie a; als een klant een bestelling plaatst. Dan gaat het om naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en eventueel afwijkend verzendadres.
Optie b; als iemand een account aanmaakt. Dan gaat het om naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en eventueel afwijkend verzendadres. Tevens wordt een gebruikersnaam en wachtwoord gekozen.
Optie c: als iemand inschrijft voor onze nieuwsbrief. Dan gaat het om naam en e-mail adres.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware WordPress en Woocommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Woocommerce. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Woocommerce heeft toegang tot de gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Woocommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Woocommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting Byte
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Byte. Byte gebruikt de gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Byte heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Byte is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden staat een ‘uitschrijven’ Na het aanklikken van deze link ontvang je onze nieuwsbrief dan niet meer. Persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan (geanonimiseerde) informatie met derden te delen.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jou en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Zie ook de privacyverklaring van Mollie. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

Vasco fulfilment
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket te laten bezorgen dan wel klaar zetten om op te laten halen. Wij maken gebruik van de diensten van Vasco Fulfilment voor het inpakken van de bestelling. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en woonplaatsgegevens met Vasco Fulfilment delen. Vasco Fulfilment gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

My Parcel
Als je een ‘verzend’ bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van My Parcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en woonplaatsgegevens met My Parcel delen. My Parcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat My Parcel onderaannemers inschakelt, stelt My Parcel je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat er gegevens worden verzameld voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van je betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om je bestelling af te kunnen leveren

Als je een bestelling plaatst dan kom je op onze lijst voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, zoals genoemd in onze algemene voorwaarden. Uitschrijven voor onze nieuwsbrief kan ten aller tijde door op ‘uitschrijven’ te klikken, onderaan onze nieuwsbrief, of door ons in een e-mail om uitschrijven te verzoeken.

Wij gebruiken je gegevens niet voor andere marketing dan voor onze nieuwsbrief. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan verzend- of administratiev verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan SchotseHooglanders.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je klant bij ons bent. Dit betekent:
Optie a: dat wij je account bewaren totdat je ons verzoekt je account te verwijderen. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.
Optie b; dat we accounts die 18 maanden lang inactief zijn verwijderen. Dit gebeurt door middel van een automatische instelling van woocommerge.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
Je hebt  altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen via info@schotsehooglanders.nl. Je ontvangt dan binnen 7 dagen een reactie op dat verzoek. Na inwilligen van je verzoek sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.Je kunt een verzoek met die strekking doen via info@schotsehooglanders.nl. Je ontvangt dan binnen 7 dagen een reactie op dat verzoek. Na inwilligen van je verzoek sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. Je kunt via jouw account ook gegevens zelf aanpassen.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen via info@schotsehooglanders.nl. Je ontvangt dan binnen 7 dagen een reactie op dat verzoek. Na inwilligen van je verzoek sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van SchotseHooglanders.nl. Als je  bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Cookies

Op onze site wordt een minimaal aantal aan cookies verzameld.

Mailchimp
Mailchimp verzamelt als gevolg van het inschrijfformulier voor onze nieuwsbrief cookies. Noodzakelijke cookies en cookies voor analyse.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Deze informatie is geanonimiseerd, toestemming vragen is derhalve niet noodzakelijk.

WordPress en WooCommerce
WordPress en WooCommerce plaatsen alleen functionele cookies, waarvoor geen toestemming vereist is.


Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie.

Contactgegevens SchotseHooglanders.nl
Jelwin en Ymkje Kuipers
Kaleweg 13
9865tc Opende Nederland
T (+31)62 955-7099
E info@schotsehooglanders.nl
Contactpersoon voor privacyzaken Ymkje Kuipers