De boeren laten volop van zich horen in de stikstofdiscussie en de vele meningen vallen over elkaar heen. Hoe is dat nou voor jullie? Vragen klanten ons.

Heel goed dat boeren massaal opstaan en aangeven dat het zo niet langer kan. Het wisselende overheidsbeleid en het gebrek aan respect breekt ze op. Ze verdienen, net als elke andere bevolkingsgroep overigens, respect en duidelijkheid. Zodat boeren kunnen anticiperen op de toekomst en weten waar ze aan toe zijn.

In de brij van informatie over milieu, natuur en klimaat is het lastig een beeld te krijgen van de waarheid. Er zijn er veel berichten in de media waar we onze twijfels bij hebben. Reden om te proberen onze gedachten op te schrijven. Wie weet draagt het bij aan de kennis en helderheid over de onderwerpen die boer en politiek momenteel bezighouden.

Stikstof vergif?
Is de stikstof uitstoot wel echt zo slecht voor de natuur? Stikstof voedt de bodem, en door jarenlange berichtgeving van natuurorganisaties is dat een vies woord geworden. De grond moet zo arm mogelijk, dat is goed voor de natuur, aldus Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Aan de andere kant vindt men (wij ook) het erg dat boeren de grond ‘uitputten’. Ze moeten ‘goed voor de bodem zorgen’, zorgdragen voor voldoende organische stof en mineralen in de bodem. Op natuurterreinen van natuurorganisaties mag veelal niet bemest worden. Zelfs bijvoeren met kuilgras uit datzelfde gebied is uit den boze, stel dat het de bodem verrijkt, dat willen ze niet. Het resultaat is natuurlijk dat de bodemvruchtbaarheid achteruit gaat. Elk jaar kunnen minder koeien lopen in de gebieden, omdat er simpelweg minder voedsel is voor de dieren. Tegelijkertijd verdwijnen weidevogels en ganzen, die kiezen veel liever voor boerenland waar wel voeding te vinden is. Mest zorgt namelijk voor bodemleven. We zien veel gebieden waar pitriet oprukt, door gebrek aan bemesting. Volgens natuurorganisaties is dat een stadium, en verdwijnt pitriet uiteindelijk. We zien dat het pitriet alleen maar toeneemt in natuurgebieden en vrijwel nergens verdwijnt.
Natuurlijk is er natuur die gebaad is bij arme grond. Plantjes als zonnedauw en heide verdwijnen bij teveel voeding in de grond. Daar staat tegenover dat andere kwetsbare soorten verdwijnen wanneer grond verschraalt. Natuurorganisaties hechten aan de ene soort een stuk meer waarde dan aan de andere. We horen vaak van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer dat deze in beleid niets doet voor weidevogels, omdat die ‘toch niet meer te redden zijn’. En bij dalende aantallen wordt gewezen naar de boeren, de omgekeerde wereld. Zie ook het artikel: zo mooi maakt stikstof de natuur.

Kloppen de cijfers én de conclusies van het RIVM?
Wordt er goed gemeten? Er schijnt een meetstation recht boven een rioolput te hangen en meerdere meetstations worden beïnvloed door een pluimveebedrijf dichtbij. En daarnaast, is er daadwerkelijk een trend waarneembaar vanuit de stikstofmetingen van het RIVM? De trend berust op een aanname, zeggen deskundigen, en de cijfers worden ten onrechte bijgeschaafd tegen regels van de statistiek in (bronhttps://www.facebook.com/115352508596771/videos/562590954478725/UzpfSTEwMDAwMDU0NzUwNjEyNjozMDA2MzM0MzA2MDYxNDU3/)

Gevolg van stoppende boeren
Wat gebeurt er als boeren uitgekocht worden? Is de natuur daar daadwerkelijk bij gebaad? De praktijk zal zijn dat grote boeren door willen gaan, en kleine boeren overwegen te stoppen. De intensieve boer die flink geïnvesteerd heeft in stallen zit vaak in een levensfase waarbij deze niet zal willen stoppen. De kleine boer met verouderde stallen, die nauwelijks een boterham kan verdienen zal eieren voor zijn geld kiezen. Gevolg is dat meer extensieve boeren verdwijnen en intensieve blijven. Grote bedrijven worden nog groter.
En dan? Dan is die boer gestopt die nu bijvoorbeeld 80 hectare land beheerd. Dat land gaat naar grote boeren, monoculturen als aardappel, lelies en maïs zal erop verbouwd worden. Gewassen die wel stikstof vastleggen, maar niet zoveel stikstof als vastgelegd wordt door grasland.
Het idee dat areaal van stoppende boeren mooie natuurgebieden worden is een illusie.

Steeds minder ‘groen’ door industrie, wegen en wonen
In Nederland wordt het areaal natuur en weiland elk jaar minder. De reden is vooral industrie, wegen en woningen. De mens stoot stikstof uit en zonder ‘groen’ omdat vast te leggen krijg je uitspoeling en zure regen. Ik denk dat het belangrijk is groen te behouden. In de vorm van weiland, bos, natuur, maar ook parken en tuinen doen ertoe. Te vaak gaat onze groei ten koste van ‘groen’.

Veel landbouwproducten worden geëxporteerd
Vooral de grote hoeveelheden landbouwproducten die geëxporteerd worden dragen bij aan milieuschade. De kringloop is volledig uit balans als kunstmest en veevoer van ver hierheen gehaald worden, en melk, vlees en eieren geëxporteerd worden naar het buitenland. Ook veel aardappelen worden hier geteeld voor de export.

Ongezonde kilo knallers uit het buitenland
Tegelijkertijd eet en drinkt de Nederlandse consument weer veel buitenlands vlees, groente en melk.
We juichen het toe wanneer boeren in Nederland steeds milieuvriendelijker, diervriendelijker en duurzamer produceren. Dat zou fantastisch zijn. Maar zolang de Nederlandse grenzen open blijven voor ongezonde kilo knallers uit het buitenland dan blijft de onbewuste consument hiervoor kiezen en raakt de Nederlandse boer zijn producten in eigen land niet kwijt. De productie in het buitenland met minder strenge regels kan immers veel goedkoper. Verdragen met Amerika en Canada maken het zelfs mogelijk dat hier genetisch gemodificeerde producten producten verkocht mogen worden, kip mag gebleekt zijn in chloor en of het dierwelzijn in het buitenland net zo serieus wordt genomen als hier is maar zeer de vraag.
Onze mening is, hanteer dezelfde regels voor totstandkoming van geïmporteerde producten, als voor totstandkoming van producten in Nederland.

Veel extra stikstof via kunstmest
Kunstmest is verantwoordelijk voor veel extra stikstof wat in de bodem wordt gebracht. Waarom wordt gebruik van kunstmest niet aan banden gelegd?
Niet alleen het gebruik van kunstmest, maar ook de productie van kunstmest geeft veel stikstof uitstoot. Dit blijkt ook uit de lijst met de 186 grootste uitstoters van stikstof in Nederland. Die lijst wordt aangevoerd door kunstmestproducent Yara in Zeeuws-Vlaanderen. Dat bedrijf stoot bijna een kwart uit van wat de hele Nederlandse industrie uitstoot. Op de tweede plaats staat de producent van isolatiemateriaal Rockwool en op de derde het chemiecomplex Chemelot.

De meest uitstotende veehouder is Kalkoenhouderij Lodder in Hedel waarvan de beesten bijna 39.000 kilo uitstoten, de tweede is Sinke Pluimveeopfok uit Kruiningen met 32.000 kilo.De totale lijst bestaat voor de helft uit megastallen met varkens, koeien, kippen en kalkoenen die met hun ontlasting enorme hoeveelheden ammoniak de lucht in brengen. Samen brengen deze 186 top-uitstoters jaarlijks 2,2 miljoen kilo NH3 de lucht in. De rest komt voor rekening van duizenden middelgrote en kleine veehouders.

Zie ook: https://www.groene.nl/artikel/te-veel-kunstmest-is-een-killer

Intensief en extensief
Waarom wordt geen onderscheid gemaakt tussen manier van dieren houden. Zo produceren koeien die op stal staan veel meer stikstof dan koeien die buiten grazen. De politiek en maatschappij spreekt veel over duurzame bedrijven. Grondgebonden (hoeveelheid dieren en hoeveelheid grond in balans), extensief, diervriendelijk, biologisch en natuurinclusief zijn termen die goed scoren. Tegelijkertijd wordt de laatste 10 jaar stelselmatig gekozen voor beleid wat de extensieve boer net zo hard treft als de intensieve boer. Bij de fosfaatwetgeving is hard gepleit voor uitzonderingen voor biologische boeren en ook voor grondgebonden boeren. Geen van beide is gelukt.

Kalveren
Helemaal schokkend is de kalversector. Waarom wordt deze buiten schot gehouden? Er worden jaarlijks 800.000 kalveren geïmporteerd, hier vetgemest in stallen en vervolgens bijna allemaal weer geëxporteerd. Net als de miljoen kalveren die hier wel worden geboren. Mest en uitstoot van ammoniak methaan en stikstof blijft natuurlijk hier. De Van Drie groep heeft een monopoly positie en een sterke lobby. Zo is de eigenaar met Rutten en Schouten mee op handelsmissie naar China geweest. Met als resultaat dat China het kalfsvlees weer importeert uit Nederland, na een jarenlange importstop. In de fosfaatwetgeving die vrijwel alle boeren hard heeft getroffen werd de kalversector buiten schot gehouden. Ongelooflijk.
De kalveren worden meteen bij de koe vandaan gehaald, op roosters gehuisvest, hebben bloedarmoede en komen nooit buiten.
Bron: Zembla https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/het-gouden-kalf

Andere vervuilers blijven buiten schot

Energievoorziening, mode, (vlieg)verkeer en industrie, zijn grote vervuilers en worden buiten schot gehouden.

Stikstof regelgeving

De nieuwe regelgeving omtrent stikstof lijkt ons voor alsnog als bedrijf niet te raken. Dit geld voor de fosfaatregelgeving wel, en daardoor is onze fokkerij aan banden gelegd. Qua stikstof wordt er nu gesproken over de vergunning die nodig is wanneer je in de buurt van natura2000 gebieden een boerenbedrijf hebt. Dat is voor ons niet van toepassing. We houden ons hart wel vast over de maatregelen die nog volgen. Als er echt een krimp van de veestapel komt dan zal dat ons, en de boeren waar we mee samen werken ook raken.

Wat dan wel?

Dat we het onterecht vinden dat de boer als zondebok wordt weggezet en dat we twijfels hebben over de juistheid van de politieke keuzes is duidelijk, maar wat dan wel? Hoe zouden wij de toekomst van boeren in Nederland het liefste zien?

Minister Schouten spreekt in haar visie van een toekomst met kringlooplandbouw.
We denken dat verandering mogelijk is wanneer er onderscheid gemaakt wordt tussen bedrijven. Aan de ene kant zijn er zoogkoeienhouders en melkveehouders die grondgebonden werken. Daar kan de kringlooplandbouw op toegepast worden. Aan de andere kant zijn er bedrijven met veel dieren en geen land. Daar is van kringloop geen sprake en dat kan het zonder grond ook niet worden. Daar kunnen regels en stimulans op ingericht worden. En (ik citeer Diana Saaman van Netwerk Grondig):  “Spreek vooral de agribusiness en banken aan op hun decennialange invloed en macht die tot de intensivering heeft geleid”. Bron: https://www.dvhn.nl/Meningen/Opinie/Opinie-Geen-stap-verder-met-kringlooplandbouw-24586848.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Kunstmest is een vervuilende industrie qua productie en toepassing. Leg dat aan banden.

Laat het plan van de kringlooplandbouw niet alleen een plan zijn voor de bühne, maar laat het echt een verschil maken voor de aarde.

 

Tot zover onze gedachten hierover. Als je wilt reageren dan is een mailtje op info@schotsehooglanders.nl welkom.

Vergelijkbare berichten